Cevasti flokulator-Koristi se za hemijsko taloženje zagađivača iz otpadnih voda pomoću koagulanta i flokulanta, korekciju pH i stvaranje većih, lako odvojivih aglomerata, tzv. Flokula

Cevasti flokulatori pružaju optimalnu disperziju većih čestica, koje zatim teku do flotatora ili taložnika. Dizajn flokulatora pruža dovoljno vremena za mešanje otpadnih voda i pruža optimalne uslove za stvaranje velikih flokuenta, bez potrebe za mehaničkim mešanjem.

Oprema:

  • Merač protoka
  • Automatski zaporni ventil za regulaciju protoka hemije
  • Dozirna bradavica za hemijske reagense
  • Odgovarajući senzori za kontrolu procesa

Prednosti

  • Izgradnja za ubrzanje protoka otpadnih voda
  • Napravljeno od materijala otpornih na agresivne otpadne vode i hemijske agense

Konstrukcija:

Prolazna cev odgovarajuće dužine i prečnika. Ugrađene utičnice omogućavaju povezivanje hemijskih sredstava i pH sondi, a odgovarajući otvori omogućavaju kontrolu preklapanja procesa nakon svake mere. Dizajn flokulatora omogućava povećanje brzine protoka tečnosti za optimalnu disperziju hemije u odgovarajućim delovima.