Pužni transporter je uređaj čija je uloga da transportuje lepljive i teško protočne materijale.

Po konstrukciji mogu biti sa otvorenim koritom, zatvorenim koritom ili zacevljeni. Radni organ je spirala koja može biti klasična ili šuplja – koja se koristi za ekstremno lepljive materije. Spirala svojim rotacionim kretanjem primorava transportovani materijal da se kreće u pravcu ose spirale, u smeru napredovanja zavojnice. Pogonski motor i uležištenja se po pravilu nalaze sa spoljne strane i nemaju kontakt sa transportovanim materijalom. Po potrebi se na koritu, ukoliko je reč o zatvorenom koritu, izrađuju otvori za aeraciju i inspekciju/održavanje.